เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะนิติศาสตร์

FACULTY OF LAW

หลักสูตร คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 2 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

63316101 นิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

นิติศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 63316101
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  687  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

นิติศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 63356101
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  76  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะนิติศาสตร์

-

สร้างนักกฎหมายให้มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ นำสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน

-

-

คณะนิติศาสตร์ เป็นโรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law) ที่สร้างนักกฎหมายให้มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ มุ่งนำวิชาชีพกฎหมาย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ
 2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียน การสอน งานวิจัย ของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลักดันให้บุคลากรได้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 4. บูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์

FACULTY OF LAW

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
อาคาร 33 เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
หมายเลขโทรศัพท์

-

อีเมล

-