เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 13 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

65313001 ภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาไทย

 • รหัสหลักสูตร 65313001
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  253  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61313002 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

 • รหัสหลักสูตร 61313002
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  454  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61313005 นาฎศิลป์และการละคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

นาฎศิลป์และการละคร

 • รหัสหลักสูตร 61313005
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  96  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61313007 ภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาจีน

 • รหัสหลักสูตร 61313007
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  148  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
64313011 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 64313011
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  8  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 • รหัสหลักสูตร 61313014
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  102  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61313015 ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี)

 • รหัสหลักสูตร 61313015
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  26  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61313026 ดนตรี (แขนงดนตรีสากล)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ดนตรี (แขนงดนตรีสากล)

 • รหัสหลักสูตร 61313026
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  76  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62313041 ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม

 • รหัสหลักสูตร 62313041
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  45  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65313045 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

 • รหัสหลักสูตร 65313045
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  113  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65313046 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม)

 • รหัสหลักสูตร 65313046
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  52  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313047 ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์)

 • รหัสหลักสูตร 66313047
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  34  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313048 ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์)

 • รหัสหลักสูตร 66313048
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  8  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ภูมิปัญญาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนพัฒนาสู่สากล

-

สื่อสารดี ศิลปวัฒนธรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนาสู่สากล

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล

-

-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์

043 722 623

อีเมล

HUSOC@RMU.AC.TH