เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 16 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

65313001 ภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาไทย

 • รหัสหลักสูตร 65313001
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  325  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาไทย

 • รหัสหลักสูตร 65353001
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  16  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313002 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

 • รหัสหลักสูตร 66313002
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  426  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313007 ภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาจีน

 • รหัสหลักสูตร 66313007
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  162  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
64313011 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 64313011
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  14  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 • รหัสหลักสูตร 66313014
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  91  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65313045 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

 • รหัสหลักสูตร 65313045
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  179  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65313046 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม)

 • รหัสหลักสูตร 65313046
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  78  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313047 ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์)

 • รหัสหลักสูตร 66313047
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  41  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313048 ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์)

 • รหัสหลักสูตร 66313048
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  0  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313049 นาฎศิลป์และการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

นาฎศิลป์และการแสดง

 • รหัสหลักสูตร 66313049
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  159  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313050 ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก)

 • รหัสหลักสูตร 66313050
 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  119  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66313052 ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)

 • รหัสหลักสูตร 66313052
 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  34  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาออกแบบ)

 • รหัสหลักสูตร 66313053
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  11  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
67313054 ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 67313054
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  41  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
67353054 ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 67353054
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  4  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ภูมิปัญญาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชนพัฒนาสู่สากล

-

สื่อสารดี ศิลปวัฒนธรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนาสู่สากล

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นสากล

-

-

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์

043 722 623

อีเมล

HUSOC@RMU.AC.TH