เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 6 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

65316207 รัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

รัฐศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 65316207
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  327  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

รัฐศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 65356207
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  14  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
64316209 รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 64316209
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  279  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 64356209
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  32  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63316211 การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63316211
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  376  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา

 • รหัสหลักสูตร 63356211
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  32  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

-

-

-

-

“ผู้นำด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่ระดับสากล”

-

-

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
หมายเลขโทรศัพท์

043 723 555

อีเมล

pspa@rmu.ac.th