เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะวิทยาการจัดการ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนจำนวน 19 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

65314012 การตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การตลาด

 • รหัสหลักสูตร 65314012
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  331  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65334012 การตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

การตลาด

 • รหัสหลักสูตร 65334012
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  111  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การตลาด

 • รหัสหลักสูตร 65374012
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  16  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การตลาด

 • รหัสหลักสูตร 65354012
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  15  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการ

 • รหัสหลักสูตร 66374017
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  30  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการ

 • รหัสหลักสูตร 66354017
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  21  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66314017 การจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการ

 • รหัสหลักสูตร 66314017
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  268  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66334017 การจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการ

 • รหัสหลักสูตร 66334017
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  60  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • รหัสหลักสูตร 67374019
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  6  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • รหัสหลักสูตร 67354019
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  9  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
67334019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • รหัสหลักสูตร 67334019
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  38  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
67314019 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • รหัสหลักสูตร 67314019
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  180  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
64334020 การบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

การบัญชี

 • รหัสหลักสูตร 64334020
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  88  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
64314020 การบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การบัญชี

 • รหัสหลักสูตร 64314020
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  277  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65314034 นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล)

 • รหัสหลักสูตร 65314034
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  72  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65314035 นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ)

 • รหัสหลักสูตร 65314035
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  61  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63314041 ธุรกิจดิจิทัล (WIL)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ธุรกิจดิจิทัล (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63314041
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  55  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66314042 เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)

 • รหัสหลักสูตร 66314042
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  3  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66314043 เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน)

 • รหัสหลักสูตร 66314043
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  31  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะวิทยาการจัดการ

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพ มีความรู้ มีคุณธรรม ใช้ปัญญาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บนฐานความรู้ การฝึกปฏิบัติ ภาษา เทคโนโลยี บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสู่สังคมผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์

To enhance and support learning management efficiently which emphasizing on developing graduate to be the professional, knowledgeable, and morality entrepreneurs, and having skillful innovations for corporate social responsibility based on knowledge, practice, language, technology, characteristics, moral and ethics in order to develop community and local people to be creative entrepreneurs.

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวล้ำนวัตกรรม นำสังคมด้วยคุณธรรม

Excellent in academic knowledge, advanced in innovation, and lead society with moral

บัณฑิตผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพ

Graduates who can be professional social entrepreneurs

ผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจ

Professional social entrepreneurs in business administration

องค์กรแห่งนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการทางสังคม มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นสังคมผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ที่มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและการพึ่งตนเองอย่างพอเพียง

To be the business innovation organization who creates social entrepreneurs for enhancing local entrepreneurs to society of creative entrepreneurs sustainability and steadily with self-sufficiency

 1. พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมกำกับความรู้ เป็นผู้ประกอบการทางสังคม และเป็นที่ยอมรับตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
 2. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรโดยเน้นการเพิ่มศักยภาพ สวัสดิการ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยระบบคุณภาพและยุติธรรม
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
 5. พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจ พร้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
 1. การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการทางสังคม และเป็นที่ยอมรับตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
 2. การผลิตงานวิชาการ และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 3. การสร้างความสุขและความมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากร สามารถทำงานภายใต้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ เป็นธรรมและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 4. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มีทั้งบรรยากาศในการเรียนรู้และการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
 5. การบริหารคณะวิทยาการจัดการที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 6. การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และศิษย์เก่า
 7. การประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตร และการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจ พร้อมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. การจัดหารายได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความมั่นคงทางการเงินและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์

043 712 621

อีเมล

RMUFMS@GMAIL.COM