เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนจำนวน 15 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

65312001 เคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เคมี

 • รหัสหลักสูตร 65312001
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  76  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65312002 ชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ชีววิทยา

 • รหัสหลักสูตร 65312002
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  160  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65312003 ฟิสิกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ฟิสิกส์

 • รหัสหลักสูตร 65312003
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  21  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312004 คณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 66312004
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  136  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65312005 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • รหัสหลักสูตร 65312005
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  120  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
64312010 วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • รหัสหลักสูตร 64312010
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  83  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65312014 สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน

 • รหัสหลักสูตร 65312014
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  392  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312015 สถิติประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สถิติประยุกต์

 • รหัสหลักสูตร 66312015
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  14  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66482050 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • รหัสหลักสูตร 66482050
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  76  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

 • รหัสหลักสูตร 66472050
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  22  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63312061 เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63312061
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  25  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63312062 เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63312062
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  3  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63312063 วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63312063
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  30  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตร WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63352063
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  24  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63312064 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63312064
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  9  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

“พัฒนาคน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

-

จิตบริการ การทำงานร่วมกันกับชุมชน ใฝ่รู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม เป็นสากล เป็นเลิศ ธรรมชาติสมดุลย์

เป็นองค์กรต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 • 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นนวัตกรสังคม
 • 2. เพื่อเป็นนวัตกรที่ยอมรับของสังคม บูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • 3. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
 • 4. บริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 • 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา
 • 2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
 • 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
 • 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในหารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร
 • 5. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 • 6. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 • 7. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ นานาชาติ
 • 8. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต
 • 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาดอ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
หมายเลขโทรศัพท์

043 712 620

อีเมล

scirmu@hotmail.com