เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 14 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

63312101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63312101
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  43  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63332101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63332101
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  11  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • รหัสหลักสูตร 61312107
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  127  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61332107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • รหัสหลักสูตร 61332107
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  5  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61312109 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

 • รหัสหลักสูตร 61312109
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  45  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61332109 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

 • รหัสหลักสูตร 61332109
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  10  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61312111 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

 • รหัสหลักสูตร 61312111
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  130  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61332111 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

 • รหัสหลักสูตร 61332111
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  24  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61312130 เทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า

 • รหัสหลักสูตร 61312130
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  74  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61332130 เทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า

 • รหัสหลักสูตร 61332130
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  31  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61312132 การจัดการงานช่างและผังเมือง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการงานช่างและผังเมือง

 • รหัสหลักสูตร 61312132
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  30  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61332132 การจัดการงานช่างและผังเมือง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการงานช่างและผังเมือง

 • รหัสหลักสูตร 61332132
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  15  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61312133 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 • รหัสหลักสูตร 61312133
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  27  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
61332133 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 • รหัสหลักสูตร 61332133
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  6  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความรู้คู่คุณธรรม

ผลิตบัณฑิตดี เก่ง มีคุณภาพ สู่มาตรฐานวิชาชีพ

-

-

เป็นองค์กรต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์

-

อีเมล

-