เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 19 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

63332101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63332101
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  4  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63372101
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  1  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63352101
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  7  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63312101 วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63312101
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  48  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • รหัสหลักสูตร 66312107
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  157  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66332107 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • รหัสหลักสูตร 66332107
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  47  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312109 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

 • รหัสหลักสูตร 66312109
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  81  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66332109 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)

 • รหัสหลักสูตร 66332109
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  18  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312111 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

 • รหัสหลักสูตร 66312111
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  183  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66332111 วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)

 • รหัสหลักสูตร 66332111
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  54  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66332130 เทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า

 • รหัสหลักสูตร 66332130
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  44  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า

 • รหัสหลักสูตร 66372130
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  2  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312130 เทคโนโลยีไฟฟ้า

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า

 • รหัสหลักสูตร 66312130
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  59  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312132 การจัดการงานช่างและผังเมือง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการงานช่างและผังเมือง

 • รหัสหลักสูตร 66312132
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  29  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66332132 การจัดการงานช่างและผังเมือง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการงานช่างและผังเมือง

 • รหัสหลักสูตร 66332132
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  25  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66312133 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 • รหัสหลักสูตร 66312133
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  12  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
66332133 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 • รหัสหลักสูตร 66332133
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  13  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 • รหัสหลักสูตร 66352133
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  0  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 • รหัสหลักสูตร 66372133
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  1  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความรู้คู่คุณธรรม

ผลิตบัณฑิตดี เก่ง มีคุณภาพ สู่มาตรฐานวิชาชีพ

-

-

เป็นองค์กรต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

-

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์

FACULTY OF ENGINEERING

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์

-

อีเมล

-