เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนจำนวน 9 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

65315001 เกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 65315001
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  115  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 65355001
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  7  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65315003 เทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร

 • รหัสหลักสูตร 65315003
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  76  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65315005 สัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สัตวศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 65315005
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  158  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

สัตวศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 65355005
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  6  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65315006 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร

 • รหัสหลักสูตร 65315006
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  30  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65315007 บริหารธุรกิจเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

บริหารธุรกิจเกษตร

 • รหัสหลักสูตร 65315007
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  37  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63315017 นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63315017
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  11  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65315018 เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

 • รหัสหลักสูตร 65315018
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  240  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชน

วิชาการก้าวหน้า พัฒนาเกษตรด้วยเทคโนโลยี สู่ความยั่งยืน

-

-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 1. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 2. ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
 3. บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 6. ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 7. บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
หมายเลขโทรศัพท์

043 725 439

อีเมล

-