เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

หลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนจำนวน 7 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

65317001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • รหัสหลักสูตร 65317001
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  148  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • รหัสหลักสูตร 65357001
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  0  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65317002 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 • รหัสหลักสูตร 65317002
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  96  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63317012 เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL)

 • รหัสหลักสูตร 63317012
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  2  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

 • รหัสหลักสูตร 65357012
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  13  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65317015 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

 • รหัสหลักสูตร 65317015
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  12  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65317016 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล

 • รหัสหลักสูตร 65317016
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  98  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาคน ส่งเสริมการวิจัย นำวิชาการสู่สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

บัณฑิตมีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพร้อมทำงานในทุกสถานการณ์ (Ready to Work)

องค์กรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบนฐานของมิปัญญาท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมทำงานในทุกสถานการณ์
 2. พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพสู่ความมั่นคงทางสังคมและท้องถิ่น
 4. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 5. เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์

043 020 227

อีเมล

-