เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ วารินทิพย์ ศรีกุลา

อาจารย์ วารินทิพย์ ศรีกุลา

Warintip Srikula

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)

วิชาเอก/สาขา

ปฐมวัยศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การแนะแนว

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2552)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ