เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา

อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา

Nattida Klangpracha

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)

วิชาเอก/สาขา

หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)

วิชาเอก/สาขา

การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ