เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ มณิฐา นิตยสุข

อาจารย์ มณิฐา นิตยสุข

Manitha Nittayasuk

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

วิชาเอก/สาขา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สถาบันการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2564)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอก/สาขา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สถาบันการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ