เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ เทอดเกียรติ ฉายจรุง

อาจารย์ เทอดเกียรติ ฉายจรุง

Terdkiat Chayjarung

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

วิทยาการฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ แขนงวิชาการให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

บริหารการศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ