เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

อาจารย์ ศิรินทร สุดสายเนตร

อาจารย์ ศิรินทร สุดสายเนตร

Sirinton Sudsainate

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสถิติปัญญา)

สถาบันการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (2553)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ