เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์
FACULTY OF EDUCATION

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว

Asst. Prof. Dr.Atchariya Promtow

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

วิชาเอก/สาขา

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2559)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

วิชาเอก/สาขา

วิจัยทางการศึกษา

สถาบันการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

วิชาเอก/สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2549)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์บริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง คณะหรือหน่วยงาน งานที่รับผิดชอบ
2566 - ปัจจุบัน เลขานุการหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการบริหารจัดการงานหลักสูตรทั้งหมดร่วมกับประธานหลักสูตร ประกอบด้วย 1.งานหลักสูตรและประกันคุณภาพ 2.โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชาฯ และนักศึกษา 3.งานวิชาการ/แผนการเรียน 4.พัฒนานักศึกษา
2563 - 2566 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการบริหารจัดการงานหลักสูตรทั้งหมด ประกอบด้วย 1.งานหลักสูตรและประกันคุณภาพ 2.โครงการ/กิจกรรมสาขาวิชาฯ และนักศึกษา 3.งานวิชาการ/แผนการเรียน 4.งานงบประมาณหลักสูตร 5.พัฒนานักศึกษา
2560 - 2563 ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายวิจัย) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฝ่ายวิจัย 1. ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา/พัฒนาคณาจารย์/พัฒนาครู 2. ดำเนินการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 3. ดำเนินโครงการทุนวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทความวิจัย
  • การพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบ พี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

    วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


    รายละเอียด

    บทความวิจัย (2565) วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 19(2), 33-41.

    เพิ่มข้อมูล 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:07