เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม

Asst. Prof. Dr.

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

วิชาเอก/สาขา

บริหารธรุกิจ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2559)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

วิชาเอก/สาขา

บริหารธุรกิจ

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2542)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การตลาด

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2536)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ