เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

อาจารย์ ดร.ณฐภศา เดชานุเบกษา

อาจารย์ ดร.ณฐภศา เดชานุเบกษา

Dr.Natapasa Dechanubeksa

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

วิชาเอก/สาขา

กลุ่มวิชาการเงิน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2562)

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

Master of International Business (M.I.B.)

วิชาเอก/สาขา

สถาบันการศึกษา

The University of Sydney, (2552)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การเงิน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์บริหาร

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง คณะหรือหน่วยงาน งานที่รับผิดชอบ
2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายวางแผน งบประมาณและการประกันคุณภาพ
2565 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าสำนักงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม งานบริหารงานบุคลากรและกิจการงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2560 - 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน งบประมาณและการประกันคุณภาพ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ฝ่ายวางแผน งบประมาณและการประกันคุณภาพ
2558 - 2560 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ งานวางแผน พัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา