เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาการจัดการ
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

อาจารย์ ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์

อาจารย์ ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์

Thanaporn Thatsanaphak

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

Master of Marketing

วิชาเอก/สาขา

สถาบันการศึกษา

The University of Newcastle

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิชาเอก/สาขา

การท่องเที่ยวและโรงแรม

สถาบันการศึกษา

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ