เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร กองแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร กองแก้ว

Asst. Prof. Pongsathorn Kongkeaw

ประวัติการศึกษา / วุฒิการศึกษา

การศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิชาเอก/สาขา

วัสดุศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554)

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

วิชาเอก/สาขา

วัสดุศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2551)

งานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

  • วัสดุผสม วัสดุผสมชีวภาพ วัสดุฉลาด อภิวัสดุ

    สามารถถ่ายทอดระดับองค์กรหรือสถาบัน

    ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา

    เทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่

    เพิ่มข้อมูล 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:20