เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

มุ่งมั่นพัฒนา ภาษาเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม นำความรู้สู่สากล

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education (English)

อักษรย่อภาษาไทย

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Ed. (English)

ปรัชญา

-

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานของครูการพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครู และมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนมีความพอเพียง และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพวัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพ และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเพียรมุ่งมั่นมานะ บากบัน ใฝ่เรียนรู้ มี ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครูสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศาสตร์การสอนมีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระออกแบบกิจกรรมวางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนโดยใช้ศาสตร์การสอนรวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธี การจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสื่อแหล่งเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันสามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรมและการวิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
6. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่นมีจิตสํานึกไทย และจิตสํานึกสากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสาและดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสํานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกรวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

-

แนวทางการประกอบอาชีพ

(1) สามารถประกอบอาชีพครูและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานรัฐและเอกชน
(2) นักวิชาการทางด้านการศึกษา
(3) พนักงานบริษัททั้งในและต่างประเทศของภาครัฐและเอกชน เช่น ล่าม เลขานุการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ บรรณาธิการผู้ตรวจสอบบทความวิซาการและงานวิจัย
(5) ธุรกิจส่วนตัวทางด้านการศึกษา ฯลฯ

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ประสานงาน

อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์

อีเมล

thanatporn.kh@rmu.ac.th

โทร.

09 7319 2996

-

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์
อาจารย์ ธนัชพร ขัติยนนท์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ อภิรัตน์ พุทธิดิลก
อาจารย์ อภิรัตน์ พุทธิดิลก

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม
อาจารย์ ดร.ขันแก้ว มาพรม

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) หลักสูตรและการเรียนการสอน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต) สารนิเทศศาสตร์ (สารนิเทศสำนักงาน)

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา
อาจารย์ ณัฐธิดา กลางประชา

กรรมการบริหารหลักสูตร

คุณวุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) การสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) หลักสูตรนานาชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาฯ