เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

คณะครุศาสตร์

FACULTY OF EDUCATION

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ เปิดสอนจำนวน 21 หลักสูตร

คลิกที่ หลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

62311001 ภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาไทย

 • รหัสหลักสูตร 62311001
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  606  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311002 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

 • รหัสหลักสูตร 62311002
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  349  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311003 ดนตรีศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 62311003
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  150  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311004 คณิตศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 62311004
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  524  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311005 เคมี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เคมี

 • รหัสหลักสูตร 62311005
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  155  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311006 ชีววิทยา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ชีววิทยา

 • รหัสหลักสูตร 62311006
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  112  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311007 ฟิสิกส์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ฟิสิกส์

 • รหัสหลักสูตร 62311007
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  227  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311008 คอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 62311008
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  277  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311009 วิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

 • รหัสหลักสูตร 62311009
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  178  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311011 การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย

 • รหัสหลักสูตร 62311011
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  778  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311021 สังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

สังคมศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 62311021
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  472  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63311022 บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

 • รหัสหลักสูตร 63311022
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  147  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311023 การสอนภาษาจีน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การสอนภาษาจีน

 • รหัสหลักสูตร 62311023
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  169  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63311024 การศึกษาพิเศษและภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การศึกษาพิเศษและภาษาไทย

 • รหัสหลักสูตร 63311024
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  82  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311025 อุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

อุตสาหกรรมศิลป์

 • รหัสหลักสูตร 62311025
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  94  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63311029 การจัดการการกีฬา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การจัดการการกีฬา

 • รหัสหลักสูตร 63311029
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  406  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311031 การประถมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

การประถมศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 62311031
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  711  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311033 วิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • รหัสหลักสูตร 62311033
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  386  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
62311034 พลศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

พลศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 62311034
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  733  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
63311036 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 63311036
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  92  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์
65311038 ศิลปศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  ระดับ  ปริญญาตรี 4 ปี

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศิลปศึกษา

 • รหัสหลักสูตร 65311038
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ปริญญาตรี 4 ปี
 • จำนวนผู้สนใจ/ส่งใบสมัคร  168  รายการ
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์

แนะนำ คณะครุศาสตร์

ความรู้คู่คุณธรรม

ผลิตบัณฑิตดี เก่ง มีคุณภาพ สู่มาตรฐานวิชาชีพ

นวัตกรสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มีความรู์คู่คุณธรรม นําท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป็นองค์กรต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 1. ผลิตบัณฑิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานวิชาการ และมาตรฐานวิชาชีพ
 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย การบูรณาบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานงานวิจัย
 3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสร้างเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดําริ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

-

คณะครุศาสตร์

FACULTY OF EDUCATION

ข้อมูลการติดต่อคณะ

สถานที่ตั้ง
อาคาร 1 (อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุญถิ่น อัตถากร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์

-

อีเมล

edurmu@rmu.ac.th